Wanneer beroep doen op een bemiddelaar?

In sommige situaties is het mogelijk om – zonder hulp van deskundigen – in onderling overleg afspraken te maken of een meningsverschil tussen mensen op te lossen. Soms is het echter moeilijk of zelfs onmogelijk om zonder hulp een oplossing te vinden waar iedereen zich goed bij voelt, bijvoorbeeld omwille van één van volgende redenen:

  • één of alle betrokkenen bezitten te weinig onderhandelingsvaardigheden;
  • één van de betrokkenen of alle betrokkenen zijn te emotioneel om zakelijk te overleggen;
  • één van de betrokkenen vertrouwt de ander onvoldoende of alle betrokkenen vertrouwen elkaar onvoldoende;
  • de betrokkenen hebben te weinig informatie;
  • de betrokkenen zitten vast in onverzoenbare standpunten;

Als één of meer van deze redenen aanwezig zijn, kan je de hulp inroepen van een bemiddelaar.

Beroep doen op een bemiddelaar betekent dat 2 of meer partijen een onafhankelijke derde – een bemiddelaar – inschakelen om tot een oplossing te komen voor hun conflict, een oplossing waar iedereen zich goed bij voelt. Een bemiddelaar in familiezaken richt zich op meningsverschillen en conflicten binnen de familiale context.

De erkend bemiddelaar kan ingeschakeld worden om te bemiddelen

  • als (on)gehuwden uit elkaar gaan;
  • tussen apart wonende ouders m.b.t. de kinderen;
  • tussen familieleden;

Bemiddeling is niet alleen gericht op het oplossen van conflicten. Het is ook helpend om conflicten te vermijden.