Algemene voorwaarden

  1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en door Sonja Delbeecke voor akkoord ondertekend, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en beheersen zij de relatie tussen Sonja Delbeecke en de cliënt.
  2. Annulering van een sessie dient uiterlijk 48 uren voorafgaand aan de aanvang van de sessie te gebeuren. Indien de cliënt de sessie binnen de 48 uren voorafgaand aan de aanvang van de sessie annuleert, dan is de cliënt aan Sonja Delbeecke een bedrag van 50 % van de waarde van de voorziene sessie verschuldigd. Indien de cliënt zonder verwittiging op zijn of haar sessie afwezig is, dan is de cliënt aan Sonja Delbeecke een bedrag van 100 % van de waarde van de sessie verschuldigd. Indien Sonja Delbeecke zelf de sessie van de cliënt annuleert, kan de cliënt aanspraak maken op dezelfde vergoedingen en modaliteiten zoals hierboven uiteengezet. Deze clausule is niet van toepassing bij overmacht.
  3. Tenzij anders vermeld, zijn alle facturen te betalen te Ieper, Diksmuidseweg 148.
  4. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal een eerste aanmaning per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs verzonden worden, waarbij de hoofdsom verhoogd wordt met de verwijlinteresten a rato van de wettelijke interestvoet. Bij gebrek aan betaling na de eerste aanmaning, zal een tweede aanmaning verzonden worden per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. Bij deze tweede aanmaning zal de cliënt een bijkomende forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 40 euro. In het geval Sonja Delbeecke haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de cliënt recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 40 euro. Voor de eerste aanmaning die wordt verzonden door [naam praktijk/naam zorgverstrekker] wordt een administratieve kost van 7 euro gerekend.
  5. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing. De rechtbanken van Ieper zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat voortvloeit uit deze factuurvoorwaarden.