Privacyverklaring

Wanneer in deze privacyverklaring verwezen wordt naar Sonja Delbeecke, wordt verwezen naar de eenmanszaak van Sonja Delbeecke, met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Diksmuidseweg 148, met als ondernemingsnummer 0872 192 425.

Sonja Delbeecke is in het kader van deze privacyverklaring de verwerkingsverantwoordelijke.

Wanneer je beroep doet op de diensten van Sonja Delbeecke, vertrouw haar jouw persoonsgegevens toe. Het kan ook zijn dat Sonja Delbeecke jouw gegevens via anderen heeft ontvangen in het kader van de diensten van Sonja Delbeecke. Deze privacyverklaring wil jou duidelijkheid bieden over de gegevens die Sonja Delbeecke verzamelt, waarom Sonja Delbeecke deze verzamelt en wat Sonja Delbeecke hiermee doet. Hierbij wil Sonja Delbeecke er je tevens op wijzen dat Sonja Delbeecke steeds te beschikking staat indien je aanpassingen wenst in de gegevens waarover Sonja Delbeecke beschikt.

In deze privacyverklaring wordt uiteen gezet:

 • welke gegevens Sonja Delbeecke verzamelt.
 • hoe Sonja Delbeecke die gegevens gebruikt.
 • hoe je jouw gegevens kunt laten aanpassen.
 • hoe (lang) jouw gegevens bewaard worden.
 • wanneer deze privacyverklaring van toepassing is.
 • hoe de naleving van deze privacyverklaring wordt gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring.
 • hoe wijzigingen aan deze privacyverklaring worden gecommuniceerd.

1. Welke gegevens verzamelt Sonja Delbeecke?

Jouw gegevens worden in hoofdzaak verzameld voor het vaststellen van basisinformatie (met name jouw naam, jouw adres, de taal die je spreekt, jouw afspraken, betalingen, jouw contactgegevens, …) alsook meer gevoelige informatie (met name jouw psychische gesteldheid, info omtrent jouw familiale situatie, jouw seksuele geaardheid, jouw religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen …), die Sonja Delbeecke nodig heeft voor het verstrekken van de diensten waarvoor je op haar beroep doet.

Voor nagenoeg alle diensten van Sonja Delbeecke dien je Sonja Delbeecke vooraf jouw belangrijkste identificatiegegevens mee te delen. Dit gebeurt via het maken van een afspraak, tijdens de eerste afspraak, bij het invullen van een contactformulier op de website,…. Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde databanken van Sonja Delbeecke of de veilig bewaarde papieren bestanden van Sonja Delbeecke. Tijdens het verstrekken van de diensten kunnen bijkomende gegevens aan deze databanken/bestanden toegevoegd worden.

Het kan ook zijn dat Sonja Delbeecke gegevens over je ontvangt vanwege de persoon die op de diensten van Sonja Delbeecke een beroep doet, omdat je bv. een familielid of zorgverstrekker van die persoon bent en omdat deze gegevens relevant zijn voor de diensten die Sonja Delbeecke aan deze persoon verstrekt.

Voor meer informatie over cookies die Sonja Delbeecke via zijn website verzamelt, kan je de cookie policy op de website van Sonja Delbeecke raadplegen.

2. Hoe gebruikt Sonja Delbeecke deze gegevens?

Sonja Delbeecke hecht veel belang aan de eerbiediging van jouw persoonlijke levenssfeer. De informatie die zij verzamelt overeenkomstig hetgeen hoger wordt beschreven, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation (GDPR) ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Sonja Delbeecke gebruikt jouw persoonsgegevens in hoofdzaak omdat dit nodig is om de diensten te kunnen leveren en beheren waarvoor haar om tussenkomst verzocht (inclusief afsprakenbeheer, facturatie, oplossing van klachten of technische problemen). Sonja Delbeecke is hierbij gehouden tot geheimhouding van deze gegevens. Het verstrekken van deze diensten op jouw verzoek geldt als rechtsgrond voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden daarbij enkel bewaard, ingekeken en gebruikt voor zover dat noodzakelijk is voor deze diensten.

Sonja Delbeecke deelt jouw persoonsgegevens met derden als zij te goeder trouw van mening is dat deze gegevensdeling redelijkerwijs nodig is voor het volgende:

 • voor het verstrekken en beheren van de diensten (inclusief facturatie en het detecteren van technische problemen) waarvoor er op haar een beroep wordt gedaan. Hiervoor kunnen meer bepaald de volgende derden jouw persoonsgegevens ontvangen: administratieve diensten, cloud-providers, domeinbeheerders, online-afsprakensystemen…
 • om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties.
 • om rechtsvorderingen in te stellen of om zich tegen rechtsvorderingen te verdedigen. Hiervoor kunnen jouw persoonsgegevens worden overgemaakt aan rechtbanken, gerechtsdeurwaarders en advocaten, indien dat nodig blijkt.

Sonja Delbeecke vraagt je om toestemming voordat zij gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan degene die hierboven staan beschreven. Zo kunnen jouw gegevens, zoals jouw emailadres, met jouw goedkeuring, aangewend worden om je op de hoogte te houden van onderwerpen welke voor jou relevant kunnen zijn.

Indien je toestemming hebt gegeven, kan je deze toestemming ten allen tijde intrekken door Sonja Delbeecke te contacteren via sonja@dialoog-ieper.be en/of via brief op Diksmuidseweg 148 – 8900 Ieper. De intrekking van jouw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens vóór de intrekking van jouw toestemming.

Sonja Delbeecke doet haar uiterste best om zichzelf en haar cliënteel te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in zijn/haar bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende:

 • Sonja Delbeecke evalueert periodiek en systematisch haar handelswijze met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.
 • Sonja Delbeecke beperkt de toegang tot persoonlijke gegevens van contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor Sonja Delbeecke te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

3. Hoe kan je jouw gegevens laten aanpassen?

Mensen maken zich op verschillende manieren zorgen over hun privacy. Het is het doel van Sonja Delbeecke duidelijk te zijn over de gegevens die ze verzamelt, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen over hoe jouw gegevens worden gebruikt. Je kan Sonja Delbeecke onder andere contacteren op sonja@dialoog-ieper.be en/of via brief op Diksmuidseweg 148 – 8900 ieper om:

 • Inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens bij Sonja Delbeecke en/of hiervan een kopie te krijgen;
 • meer informatie te verkregen over hoe jouw persoonsgegevens door Sonja Delbeecke worden verwerkt;
 • een aanvraag in te dienen om jouw gegevens te laten verbeteren, aan te vullen, overdragen of wissen ;
 • een klacht of datalek te melden.

Ingeval je aangeeft jouw persoonsgegevens te willen laten verbeteren of aanvullen, zal Sonja Delbeecke proberen deze gegevens snel bij te werken. In afwachting hiervan kan je verzoeken dat jouw gegevens voorlopig niet verder worden gebruikt.

Ingeval je aangeeft jouw persoonsgegevens te willen laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, dan zal Sonja Delbeecke proberen om deze gegevens zo snel mogelijk in een machineleesbaar formaat over te dragen, mits het gaat om gegevens die je zelf aan Sonja Delbeecke hebt bezorgd (bv. attesten) en mits dit technisch mogelijk is en veilig kan gebeuren.

Indien je aangeeft jouw persoonsgegevens te willen laten wissen, dan zal Sonja Delbeecke zo snel mogelijk tot wissing overgaan, tenzij Sonja Delbeecke die gegevens wettelijk gezien moet bewaren of mag bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden. Je kan in elk geval vragen dat jouw gegevens voorlopig niet verder worden verwerkt gedurende de periode dat Sonja Delbeecke nagaat of jouw gegevens gewist kunnen worden. Jouw verzet tegen het gebruik van jouw gegevens voor nieuwsbrieven en andere direct marketing zal hoe dan ook steeds worden gerespecteerd.

Wanneer je jouw persoonlijke gegevens bijwerkt, kan Sonja Delbeecke je vragen jouw identiteit te verifiëren voordat zij jouw verzoek kan verwerken. Sonja Delbeecke kan bovendien verzoeken weigeren die onredelijkerwijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze), de privacy van anderen in gevaar brengen of zeer onpraktisch zouden zijn (zoals verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-upsystemen bevinden).

Indien je meent dat Sonja Delbeecke jouw persoonsgegevens niet rechtmatig verwerkt en jouw privacyrechten niet respecteert, dan hebt je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermignsautoriteit.be). Je wordt wel vriendelijk verzocht om klachten eerst aan Sonja Delbeecke voor te leggen, zodat we samen naar een snelle oplossing kunnen zoeken.

4. Hoe (lang) worden jouw gegevens bewaard?

Sonja Delbeecke hanteert de volgende bewaartermijnen voor jouw gegevens:

Type gegevens

Bewaartermijn

cliëntgegevens

30 jaren na het beëindigen van de behandelings-/bemiddelingsovereenkomst

gegevens inzake juridische geschillen

Tot en met de definitieve afhandeling van het geschil

Cookies

Zie cookie policy

Nadien zal Sonja Delbeecke jouw persoonsgegevens wissen. Je hebt dan nog wel het recht om deze door Sonja Delbeecke voorlopig te laten bewaren, zonder dat Sonja Delbeecke deze gegevens kan gebruiken voor zijn diensten, indien je deze gegevens nog nodig heeft in het kader van rechtsvorderingen. Je kan hiervoor Sonja Delbeecke onder andere contacteren op sonja@dialoog-ieper.be en/of via brief op Diksmuidseweg 148 – 8900 Ieper.

Sonja Delbeecke verwerkt en bewaart jouw persoonsgegevens op servers binnen de Europese Economische Ruimte, waar de GDPR van toepassing is.

5. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Sonja Delbeecke.

6. Hoe wordt de nalevering van deze privacyverklaring gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring?

Sonja Delbeecke controleert regelmatig of ze voldoet aan haar eigen privacyverklaring. Wanneer Sonja Delbeecke formele schriftelijke klachten ontvangt, neemt zij contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken.

7. Hoe worden wijzigingen aan deze privacyverklaring gecommuniceerd?

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Sonja Delbeecke zal alle wijzigingen van de privacyverklaring op deze pagina aangeven.

versie 5 augustus 2022