Ouderschapsbemiddeling

Na een (echt)scheiding kunnen de omstandigheden veranderen waardoor de afspraken m.b.t. de kinderen – die gemaakt werden op het moment van de (echt)scheiding – niet meer toepasbaar zijn. Ook kunnen er tussen de ouders na een scheiding meningsverschillen zijn m.b.t. de kinderen inzake bv. de schoolkeuze, de verblijfsregeling, …

Als ouders met de hulp van een bemiddelaar deze meningsverschillen zelf willen oplossen, kunnen ze dit via ouderschapsbemiddeling. Bij deze vorm van bemiddeling wordt er aandacht besteed aan het feit dat partners ex-partners kunnen worden, maar ouders kunnen geen ex-ouders worden. Dit betekent dat ex-partners via hun kinderen levenslang een band blijven hebben met elkaar. Als mensen hun rol als ex-partner en hun rol als ouder met elkaar verwarren, kan dit heel wat problemen met zich meebrengen. Als bemiddelaar help ik jullie om deze rollen van elkaar te onderscheiden en help ik jullie om afspraken te maken die voldoen aan de bekommernissen van alle betrokkenen.

Om de problemen aan te pakken is het belangrijk dat er op een constructieve manier met elkaar als ouders in dialoog wordt gegaan. Zodoende kunnen er afspraken gemaakt worden die beide ouders en de kinderen niet alleen aanvaarden, maar ook ondersteunen en uitvoeren. Als bemiddelaar help ik jullie om deze dialoog op gang te brengen. Hierbij help ik jullie niet alleen om stil te staan bij jullie respectievelijke bezorgdheden, noden en wensen, maar ook bij die van de kinderen. Door middel van ouderschapsbemiddeling worden er afspraken gemaakt omtrent: het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en / of de kostenregeling.

Met betrekking tot het ouderlijk gezag dient er afgesproken te worden wie het recht heeft om belangrijke beslissingen te nemen over de persoon en de goederen van het kind. Sinds de wet van 13 april 1995 spreken we niet meer van bezoekrecht en hoederecht. Deze wet bepaalt dat ouders na de ontbinding van hun relatie gezamenlijk het ouderlijk gezag blijven uitoefenen ten aanzien van hun kind. Hoewel gezamenlijk ouderlijk gezag de wettelijke voorkeursregeling is, mogen ouders ook voor een andere gezagsregeling kiezen, namelijk exclusief ouderlijk gezag of een gezagsregeling op maat. Tijdens de ouderschapsbemiddeling wordt er informatie gegeven omtrent de verschillende mogelijkheden en wordt er stilgestaan bij de concrete toepassing van het ouderlijk gezag.

Met betrekking tot de verblijfsregeling dient er afgesproken te worden waar het kind wanneer verblijft. De ouders zijn vrij om die verblijfsregeling te kiezen die best bij hun situatie past. Iedere situatie en ieder kind is immers anders. De bemiddelaar helpt ouders stil staan bij de verschillende mogelijkheden en de mogelijke impact van een regeling op het kind.

Het feit dat ouders apart wonen, ontslaat hen niet van hun wettelijke verplichting om te betalen voor de opvoeding van hun kind. Bijgevolg dienen er via de kostenregeling afspraken gemaakt te worden omtrent de wijze waarop deze wettelijke verplichting door iedere ouder zal gebeuren nu ze apart wonen. Als bemiddelaar help ik ouders om afspraken te maken omtrent wie wat betaalt en met welk geld. Desgewenst geef ik de ouders informatie omtrent de kosten van een kind, de mogelijkheden m.b.t. de belastingen (kind fiscaal ten laste / onderhoudsgeld), kinderbijslag, domicilie, …